ಹೇ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ಡಲಮ್ (ತೆಲುಗು)

ಹೇ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ಡಲಮ್ ಹಿಂದುವುಲ ಮಂದರಮ್ ಮಂದರಮ್
ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮುಲ ಲೋನ ಕಲಸಿ ಮೇಲಸುಂಟುಂಟೆ
ಬ್ರತುಕು ಸುಖಮಯ್ಯೇನುರಾ ಬಂಗಾರು ಕಲಲನ್ನಿಪಂಡೇನುರಾ || ಪ ||

ಉನ್ನೋಡು ತೀನೋಡು ಅನ್ನತೇಡಾ ಲೇಕ
ಅಮ್ಮ ಓಡಿಲೋ ಬಿಡ್ಡಲಾಟಾಡು ಕೋನ್ನಟ್ಲು
ಒಕ ತೀಗ ಪೂವುಲೈ ಒಕ ಪಾಟ ಮಾಟಲೈ
ಕಷ್ಟಸುಖ ಮುಲ ಲೋನ ……. || 1 ||

ಕುಲಮು ಏದಯಿನಾನು ಕೋರೇದಿ ಮೋಕ್ಷಮೇ
ಕುಲಮುಕೈ ಮನಕೇಲ ಕಾಕಿಮೂತಲ ಗೋಲ ?
ಬ್ರತಿಕುನ್ನ ಮುನ್ನಾಳ್ಳು ಪದಿ ಮಂದಿ ಬಂದವೈ
ಕಷ್ಟಸುಖ ಮುಲ ಲೋನ ……….. || 2 ||

ಶ್ರುತಿ ಲೇನಿ ಪಾಟಲಾ ಮತಿಲೇನಿ ಮಾಟಲಾ
ಎಂತ ಗೊಂತೆತ್ತಿತ್ತೇ ಏಮಿ ಲಾಭಮ್ಮುರಾ ?
ನೀಟಿ ಚುಕ್ಕಲ್ಲಾಗ ಕಾಟಿ ಪೂವುಲ್ಲಾಗ
ನಶಿಯಿಂಚಿ ಪೊಕುಂಡ ನಲುಗುರಿತೋ ಕಲಿಸುಂಟೆ
ಬ್ರತುಕು ಸುಖ ……………. || 3 ||

ಚೂಪು ಕನ್ನುಲದಂಚು ಚೇತ ಚೇತುಲದಂಚು
ಮ್ರಿಂಗಿ ಈ ಪೊಟ್ಟೊಕಡೆ ಮಿಡಿಸಿ ಪಡುತುಂದಂಚು
ವಿಡಗೊಡಿತೆ ಬ್ರತುಕಂತ ವೆತಲತೋ ನಿಂಡುರಾ
ಕಲಬೋಯ ಜೀವಮೈ ಕಣಕಣಸು ನಿಂಡಿತೇ
ಬ್ರತುಕು ಸುಖ ಮಯ್ಯೇನುರಾ ……… || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code