ಹೇ ಅಖಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ

ಹೇ ಅಖಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ! ಅಮಿತ ಶಕ್ತಿಧಾರೀ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕರೇ ವಂದನಾ ತುಮ್ಹಾರೀ        || ಪ ||

ಹೇ ವಿರಾಟ್ ದಿವ್ಯ ದೇಹ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಏಕಮೇವ
ಸರ್ವಗಮ್ಯ ತುಮ ಸದೈವ, ಅಶಿವ ಧ್ವಂಸಕಾರೀ           || 1 ||

ಶತ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷವಾನ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೃಗ ಸುಜಾನ
ಹೇ ಅಸಂಖ್ಯ ಭುಜ ಮಹಾನ್ ಕೋಟಿ ಚರಣಚಾರೀ        || 2 ||

ಏಕ ದೇಶ ಏಕ ವೇಷ, ಏಕ ಹೃದಯ ತವ ವಿಶೇಷ
ಹೇ ಸಹಸ್ರ ಜಿಹ್ವ ಶೇಷ, ದ್ವೇ ಕ್ಲೇಶ ಹಾರೀ              || 3 ||

ಹೇ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಾಣವಂತ, ಮರಣ ಭಯವಿಹೀನ ಸಂತ
ತೂ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಚಿರ ವಸಂತ, ತರುಣ ವನವಿಹಾರೀ        || 4 ||

ತುಮ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಹಿಂದು, ತವ ನಿಕೇತ ಸಪ್ತಸಿಂಧು
ಭರತಖಂಡ ಮಾನಬಿಂದು, ಮ್ಲೇಂಛ ದಮನಕಾರೀ         || 5 ||

ಮಮ ಅಜೇಯ ವಿಶ್ವಭೂಪ, ತವ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಮುಕುಟರೂಪ
ರತ್ನಹಾರ ಕುಲ ಅಮೂಪ, ಗಂಗ ಯಮುನ ವಾರೀ        || 6 ||

ಬೀತ ಚಲೇ ಯುಗ ಯುಗಾಂತ, ಕಿಂತು ತುಮ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಶಾಂತ
ಬನ ಕರಾಲ ಹೇ ಕೃತಾಂತ, ಕಠಿನ ನೃತ್ಯಕಾರೀ            || 7 ||

ಜಾಗ ಮಹಾಭಾಗ ಜಾಗ, ಸುನ ಪ್ರಚಂಡ ಅಸುರ ರಾಗ
ಖೋಲ ನಯನ ಬರಸ ಆಗ ಬನ ಭುಜಂಗಧಾರೀ          || 8 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code