ಹಸತೇ ಹಸತೇ ಆಜ ಚಲೇ

ಹಸತೇ ಹಸತೇ ಆಜ ಚಲೇ ಹಮ ನನ್ಹೇ ನನ್ಹೇ ಸೇನಾನೀ
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೀ ಬಲಿವೇದೀ ಪರ ಶೀಷ ಕಟಾನೇ ಅಭಿಮಾನೀ            || ಪ ||

ಮತ ಸಮಝೋ ಹಮ ನನ್ಹೇ ತಾಕತ ಹೈ ಹಮ ಮೇ ಭಾರೀ
ಮಹಲೋಂ ಕೋ ರಾಖ ಬನಾ ಸಕತೀ ಹೈ ಏಕ ನನ್ಹಿ ಸೀ ಚಿನಗಾರೀ       || 1 ||

ಕದಮ್ ಬಢಾಯಾ ಹೈ ಅಬ ಆಗೇ ನಹೀ ಪೀಠ ದಿಖಲಾಯೇಂಗೇ
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪರ ಹೋ ನ್ಯೋಛಾವರ ಜಗ ಮೇ ಅಮರ ಕಹಾಯೇಂಗೇ   || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code