ಹಮಾರೇ ಪ್ಯಾರೇ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ

ಹಮಾರೇ ಪ್ಯಾರೇ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ, ಹಮಾರೇ ಭಾರತವರ್ಷ ಮಹಾನ || ಪ ||

ತೂ ಜನನೀ ತೂ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೈ, ತೂ ಜೀವನ ತೂ ಪ್ರಾಣ
ತೂ ಸರ್ವಸ್ವ ಶೂರ ವೀರೋ ಕಾ, ದುನಿಯಾ ಕಾ ಅಭಿಮಾನ    || 1 ||

ಉಷ್ಣ ರಕ್ತ ಅಗಣಿತ ಅರಿಯೋ ಕಾ, ಬಾರ ಬಾರ ಕರ ಪಾನ
ಚಮಕೀ ಹೈ ಕಿತನೇ ಯುದ್ಧೋ ಮೇ, ತೇರೀ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೃಪಾಣ      || 2 ||

ಚೌಹರ ಕೀ ಜ್ವಾಲಾ ಮೇ ಜಿನ ಕೀ ಥೀ ಅಕ್ಷಯ ಮುಸ್ಕಾನ
ಧನ್ಯ ವೀರ ಬಾಲಾಯೋ ತೇರೀ, ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಬಲಿದಾನ         || 3 ||

ತೇರೀ ಗೌರವಮಯಿ ಗೋದ ಕಾ ರಖನೇ ಕೋ ಸಮ್ಮಾನ
ಕರತೇ ರಹೇ ಸಪೂತ ನಿಛಾವರ, ಹಂಸತೇ ಪ್ರಾಣ              || 4 ||

ಜಬ ತಕ ಜೀವಿತ ಹೈ ಹಮ ತೇರೀ ವೀರ ವ್ರತಿ ಸಂತಾನ
ಊಂಚಾ ಮಸ್ತಕ ಅಜರ ಅಮರ ಹೈ, ತೇರಾ ರಕ್ತ ನಿಶಾನ       || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code