ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೆ

ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೆ          || ಪ ||

ಫಹರಾ ಜೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ರಥ ಮೇ
ಫಹರಾ ಜೋ ಗೀತಾ ಕೇ ಪಥ ಮೇ
ಫಹರಾ ಜೋ ಜೀವನ ಕೇ ಅಥ ಮೇ
ಫಹರಾ ಜೋ ಯುಗ ಯುಗ ಸೇ ನವ
ಚೇತನ ಕೀ ಗತಿ ಗಹರೆ !
ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೆ ! !      || 1 ||

ವೇದ ಉಪನಿಷದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಪೀ
ಶತ ಶತ ಸಂಹಾರೋ ಮೇ ಜೀ ಜೀ
ಫಹರಾತಾ ಯಹ ಅಡಿಗ ಆಜ ಭೀ
ಭೀಷ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕೀ
ಗೌರವ ಗಾಥಾ ಕಹ ಕಹ ರೇ !
ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೆ ! !      || 2 ||

ವಿಕ್ರಮ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಕಾ ಸಹಚರ
ಯಹ ಅಶೋಕ ಕಾ ತೇಜ ಪ್ರಭಾಕರ
ಶಿವಾ ಔರ ರಾಣಾ ಕಾ ಶುಚಿ ವರ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶೀಶೋ ಪರ ಬನ ಕರ
ವಿಜಯ ಮುಕುಟ ಫಹರೆ !
ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೆ ! !      || 3 ||

ಫಹರಾ ಯಹ ಆಸಿಂಧು ಹಿಮಾಚಲ
ಫಹರಾ ಯಹ ಅಂಬರ ಅವನೀ ತಲ
ಫಹರಾ ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಶತ್ರು ದಲ
ಚಮಕೇ ಶತ ರವಿ ಕೋಯೀ ದ್ಯುತಿ ಲೇ
ಜಬ ಜಬ ತಮ ಘನ ಫಹರೇ !
ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೇ ! !     || 4 ||

ಅಮರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಯಹ ಮನಚೇತನ
ಅಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಯಹ ಉದ್ದೀಪನ
ಅಜಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಯಹ ಸಂಜೀವನ
ಭರತಖಂಡ ಕಾ ವ್ರತ ಅಖಂಡ ಯಹ
ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಮೇ ಫಹರೆ !
ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೇ ! !     || 5 ||

ಯಹ ಧ್ವಜ ಹೈ ಅಭಿಮಾನ ಹಮಾರಾ
ತನ ಮನ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣ ಹಮಾರಾ
ಅಪನೀ ಗತಿ ಮತಿ ಕಾ ಧ್ರುವ ತಾರಾ
ಮಿಟ ಜಾಯೇ ಹಮ ಅಮಿಟ ರಹೇ ಯಹ
ಅಮರಣ ಪ್ರಣ ಠಹರೆ !
ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೇ ! !    || 6 ||

ನಿಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೀ ಪುಣ್ಯ ಪತಾಕಾ
ರೋಕೇ ಸಭೀ ಅಶಿವ ಕಾ ನಾಕಾ
ಚಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರೋ ಕೀ ಸಾಕಾ
ವಿತರೇ ನವ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ವಿಶ್ವಕೋ
ಸ್ವರ್ಣಾಂಚಲ ಲಹರೇ !
ಹಮಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಫಹರೇ ! !   || 7 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code