ಹಮ ವತನ ಕೇ ಮೊಹಬ್ಬತ ಪರ

ಹಮ ವತನ ಕೇ ಮೊಹಬ್ಬತ ಪರ ಮರಜಾಯೇಂಗೇ
ನಾಮ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಜಾಹೀರ ಕರ ಜಾಯೇಂಗೇ      || ಪ ||

ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಕರನೇ ಮೇ ಏಕ ದೋ ನಹೀ
ದೇಖ ಲೋ ನ ಹಜಾರೋಂಕಾ ಶಿರ ಜಾಯೇಂಗೇ       || 1 ||

ಏ ನ ಪೂಛೋ ಕೀ ಮರತೇ ಕಿಧರ ಜಾಯೇಂಗೇ
ವೇ ಜಿಧರ ಭೇಜ ದೇಂಗೇ ಉದರ ಜಾಯೇಂಗೇ         || 2 ||

ಯಹ ಮಾನೋ ನ ಮಾನೋ ಖುಷೀ ಆಪಕೀ
ಹಮ್ ಮುಸಾಫಿರ್ ಹೈ ಕಲ್ ಅಪನೇ ಘರ ಜಾಯೇಂಗೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code