ಹಮಕೋ ಹೈ ಅಭಿಮಾನ

ಹಮಕೋ ಹೈ ಅಭಿಮಾನ ದೇಶ ಕಾ  || ಪ ||

ಜಿಸಕೇ ಪಾಂವ ಪಖಾರೇ ಸಾಗರ
ಗಂಗಾ ಭರೇ ಸಂವಾರೇ ಗಾಗರ
ಶೋಭಿತ ಜಿಸ ಪರ ಸ್ವರ್ಗ ವಹೀ ತೋ
ಶೀಷ ಮುಕುಟ ಹಿಮವಾನ ದೇಶ ಕಾ  || 1 ||

ಜಿಸಕೇ ರಜಕಣ ಕಾ ಕರ ಚಂದನ
ಝುಕ-ಝುಕ ನಭ ಕರತಾ ಪದ ವಂದನ
ಕಲೀ ಕಲೀ ಕಾ ಪ್ರಾಣ ಖೋಲತಾ
ಸ್ವರ್ಣ-ರಶ್ಮಿ ಕಾ ಗಾನ ದೇಶ ಕಾ      || 2 ||

ಕೋಟಿ ಬಾಹೋ ಮೇ ಶಕ್ತಿ ಇಸೀ ಕೀ
ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣೋ ಮೇ ಭಕ್ತಿ ಇಸೀ ಕೀ
ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಕಂಠೋ ಮೇ ಗುಂಜಿತ
ಮಧುರ-ಮಧುರ ಜಯ ಗಾನ ದೇಶ ಕಾ || 3 ||

ಇಸ ಪರ ತನ-ಮನ ಪ್ರಾಣ ನಿಛಾವರ
ಭಾಗ್ಯ ಔರ ಭಗವಾನ ನಿಛಾವರ
ಸೀಂಚ ಖೂನ ಸೇ ಹಮ ದೇಖೇಂಗೇ
ಮುಖ-ಪಂಕಜ ಅಮಲಾನ ದೇಶ ಕಾ   || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code