ಹಾ ಅಖಂಡ ನಂದಾದೀಪ (ಮರಾಠಿ)

ಹಾ ಅಖಂಡ ನಂದಾದೀಪ ಜಳಣಾರ ಸತತ ಜಳಣಾರ
ಹಾ ಅಸಾಚ ತೇವತ ಜಗತೀ ನಿಜ ಪ್ರಕಾಶ ನಿತ ದೇಣಾರ || ಪ ||

ಜಳತ ಜಳತ ಜರಿ ಆತ್ಮ ನಾಶ ಹೋ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಹೀ
ಘೋರ ನಿರಾಶಾ ತಮ ವಿನಾಶ ಹೋ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತರೀ ರಾಹೀ
ಹಾ ಪ್ರದೀಪ್ತ ನಂದಾದೀಪ ಅವನೀಸ ಪ್ರಕಾಶವಿಣಾರ || 1 ||

ಚಿರಕಾಲ ಜಳತ ಅಸಣೇ ಇತರಾಸ ಹೋ ಚೇತವಿಣೇ
ಹೇ ಕಾರ್ಯ ಸತತ ಕರಣೇ ದಶದಿಶಾ ಪ್ರಕಾಶವಿಣೇ
ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಧರುನೀ ಚಿತ್ತೀ ಹಾ ಜಳತ ಜಳಣಾರ || 2 ||

ಪ್ರಲಯ ವಾದಳೀ ನಂದಾದೀಪ ಮುಳಿ ನ ಥರ ಥರೇ ಅಸೇ ಜ್ವಲಂತ
ಜ್ವಾಲಾ ಮುಖಿ ಪರಿ ವರುನಿ ಶಾಂತ ಹಾ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಠೇವಿ ಥೋರ
ಗಂಭೀರ ಮನೀ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕರಣಾರ || 3 ||

ಏಕ ದೀಪ ದುಸರ್ಯಾಸ ಚೇತವೀ ಐಸೇ ಅಗಣಿತ ಹೋತೀ
ಜಾಗೃತ ಹಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಸ ಜಾಗವೀ ದೇವುನೀ ಜೀವನ ಸ್ಫೂರ್ತೀ
ಹಾ ಏಕಚ ನಂದಾದೀಪ ಪಣ ದೀಪಮಾಳ ಕರಣಾರ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code