ಲಾ ಖೋ ಮನಾ ಏಕಠಾಯ ಕರೂನ (ಕೊಂಕಣಿ)

ಲಾ ಖೋ ಮನಾ ಏಕಠಾಯ ಕರೂನ ಹಾರ ಗುತಯಲೋ
ವಾಢೋಕ ಶೋಭಾಯ ಆವಯ ಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾತ ಘಾತೀಲೋ
ಗಳ್ಯಾತ ಘಾತೀಲೋ ಹಿರ್ಯಾ ಝೆಲೋ ಮೊಗರ್ಯಾ ಝೆಲೋ   || ಪ ||

ಏಕತ್ವಾಚೋ ಸುಯ – ದೋರೋ ಘೇವನ ಮಾಳಿ ಅವತರಲೋ
ಕರ್ತುಪ ಸಾಂಗೋನ ಹಾರ ಗುಯಪಾಚೆ ಧರಾ ಪರತಲೋ
ಘರಾ ಪರತಲೋ ಸ್ವರ್ಗಾ ಪರತಲೋ ಸೋಡೂನ ಸಾಚೌ       || 1 ||

ದೇಶ ಖಾತೀರ ಕರ್ತುಪ ಸಗಳೆ ದೇಹ ಝಿಜಯ ಲೌ
ದಧೀಚಿಚೀ ಉಪಮಾ ತುಕಾ ತ್ಯಾಗ ಶಿಕಯಲೋ
ಅಸುನೀ ಮನೀ ಜೋ ದೇವ ಅಶಿಲ್ಲೋ ಆಮಚ್ಯಾ ಮಧಲೋ    || 2 ||

ಚೆನ್ನಾ ಚೆನ್ನಾ ಜಮತಲೇ ವ್ಹಡ ಸಂಖ್ಯೇನ
ತೆನ್ನಾ ತೆನ್ನಾ ಯಾದ ತುಝೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಪುರ್ತೆನ
ದೇಶ ತಾರಾಯಲೋ ಸ್ವರ್ಗ ಉತರಯಲೋ ಜಸೋ ಅಸಲೋ ಪಾಯಲೋ || 3 ||

One thought on “ಲಾ ಖೋ ಮನಾ ಏಕಠಾಯ ಕರೂನ (ಕೊಂಕಣಿ)

  1. Super Ji.. ಬಹಳ ಖುಶಿ ಅಯ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ.. With audio.

    • Phone No: 09916078832

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code