ಗುರು ವಂದ್ಯ ಮಹಾನ್

ಗುರು ವಂದ್ಯ ಮಹಾನ್ ಭಗವಾ ಏಕ ಹೀ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣ್
ಅರ್ಪಿತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ್ || ಪ ||

ಶೋಣಿತ ವರ್ಣೋ ಮೇ ಅಂಕಿತ ಹೈ ಸಾರೇ ಉಜ್ವಲ ತ್ಯಾಗ್
ವ್ಯಾಪ್ತ ಕಿಯಾ ಹೈ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಭಾಗ್
ಲಖಕರ ತಡಪನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕೀ ಬಡತೇ ಭೀತರ್ ಆಗ್
ಕಟಿಬದ್ಧ ಖಡೇ ತವ ಛಾಯಾ ಮೇ ಹಮ ಭಾರತ ಭೂ ಸಂತಾನ್ || 1 ||

ಶೌರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಸೇ ಜಗ ಮೇ ಗೂಂಜಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪ್ರದ ಇತಿಹಾಸ್
ದೇಖೇ ನಿಜ ನೇತ್ರೋ ಸೇ ಭೀಷಣ ಅಸಂಖ್ಯ ರಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್
ದೇಹ ದಂಡ ಔರ್ ಕಷ್ಟ ಹುಯೇ ಪರ ಕರತೇ ನಿಜ ಬಲಿದಾನ್
ಬಲಿದಾನ ನಹೀ ವಹ ಪೂಜನ ಕೇವಲ ರಖನೇ ಕೋ ಸಮ್ಮಾನ್ || 2 ||

ಋಷೀ ತಪಸ್ವೀ ಮಹಾಮನೀ ಕಾ ಸಂತೋಂಕಾ ಅಭಿಮಾನ್
ಆದಿ ಕಾಲ ಸೇ ತುಮನೇ ಪಾಯಾ ಅಗ್ರಪೂಜಾ ಕಾ ಮಾನ್
ಮಹಾ ಸುಭಗೀ ದೇಖೋಗೇ ಅಬ ಭಾವೀ ವೈಭವ ಕಾಲ್
ಬನೇ ಯಶಸ್ವೀ ಯಹೀ ಸುಮಂಗಲ ದೇ ದೋ ಶುಭ ವರದಾನ್ || 3 ||

ಶುದ್ಧ ಶೀಲತಾ ಚರಿತ್ರತಾ ಕೀ ಪವಿತ್ರತಾ ಕೀ ಖಾನ್
ಅಭಯ ವೀರತಾ ಶೌರ್ಯ ಧೀರತಾ ಸಂಯಮ ಶಾಂತಿ ನಿದಾನ್
ಸದ್ಭಾವೋಂಸೇ ಮಾನಾ ಹಮನೇ ಪೂಜ್ಯಗುರು ಭಗವಾನ್
ಅತೀವ ಪಾವನ ತವ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಪಣ ಸ್ವದೇಶ ಹಿತ ಯಹ ಪ್ರಾಣ್ || 4 ||

One thought on “ಗುರು ವಂದ್ಯ ಮಹಾನ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code