ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಪಾಮವಾ (ಗುಜರಾತಿ)

ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಪಾಮವಾ

ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಪಾಮವಾ

ಸ್ವಯಂನೆ ಭುಲತೋ

ದೋಡತೋ ನೆ ಕುತತೋ

ನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ

ಡಗ ಮಗತೀ ಪಣ

ರಕ್ತ ಸಿಂಚಿತ

ಪಥಪರ ಡಗ ಮಾಂಡತೋ

ಅನೆ

ಲಾಲ ಚಟಕ

ಪದಚಿಹ್ನೋ ಜೋಯೀ

ಅಶ್ರು ಮಿಶ್ರಿತ ಸ್ಮಿತ ವೇರ ತೋ ಪುರೋಗಾಮಿ ಓ ನೀ

ರುಧಿರ ಶಯ್ಯ ಪರಥೀ

ಪರಾವರ್ತ ಥತಾ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣೋನೀ ತೇಜಿಸ್ವಿತಾ

ಮಾರಾ ಸ್ಮಿತನೇ ತೇನೀ ಲಾಲೀನೆ

ಜೌಂಖಾ ಪಾಡತಾ

ಅನೆ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾರೋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code