ಘೋಷ ಆಜ ಘೋಷ ಆಜ

ಘೋಷ ಆಜ ಘೋಷ ಆಜ ಜಯ ಜೀಜಾ ಕರೇ
ನಾ ಭೋವಿತಾ ನಾ ವ್ಯಾಪ್ತ ಕರ ನಿನಾದ ಫಿರ ಭರೇ || ಪ ||

ಯುಗಂಧರಾ ಪ್ರಭೂ ಶಿವಾ ಕೀ ವೀರ ಜನನೀ ತೂ
ವೀರ ಶಹಾಜೀ ಕೀ ವೀರ ಧರ್ಮಪತ್ನೀ ತೂ
ಜಯ ಜೀಜಾ ಸುಪಾವನೀ ತೇಜದೀಪ್ತಿ ತೂ ತೇಜದೀಪ್ತಿ ತೂ || 1 ||

ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸ್ಮಿತಾ ಜಗಾತಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತೂ
ಕೃಷ್ಣ ಘನಘಟಾ ಮೇ ದಾಮಿನೀ ಚಮಕ್ತೀ ತೂ
ದಾಸ್ಯ ಅಂಧಕಾರ ಮೇ ಜಲಾಯೇ ಜ್ಯೋತೀ ತೂ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ತೂ || 2 ||

ಶುಭಂಕರೀ ಶಿವಾಯೀ ಕೀ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೂ
ಸ್ನೇಹ ತ್ಯಾಗ ಶೌರ್ಯ ತೇಜ ಧೈರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ತೂ
ಸ್ವರಾಜ ಶೈಲ ಪರ ಛಡೀ ಧ್ವಜಾ ಸುಕೀರ್ತಿ ತೂ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code