ಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇ

ಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇ ಮಾತೃಭೂಮೀ ಭಕ್ತಿ
ಸಾಥ ಗಾ ರಹಾ ಹೈ ಏಕ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ || ಪ ||

ಆರ್ಯ ಯಜ್ಞ ಜ್ವಾಲಾ ಶಾಂತ ಬುದ್ಧ ಸ್ತೂಪ
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ಮಾಂ ಕಾ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ರುಪ
ಶೌರ್ಯ ದಾನ ಸೇವಾ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತಿ || 1 ||

ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ ಭಾಷಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗತೀ ಕೀ
ವೇದಬಾಹ್ಯ ವಾಣೀ ಉಚ್ಚ ನೀಚತಾ ಕೀ
ಏಕ ಕಿರಣ ಜೈಸೀ ಸಪ್ತ ರಂಗ ಸೃಷ್ಟಿ || 2 ||

ವಿಫಲ ಯತ್ನ ಸಾರೇ ಜಡ ಉಖಾಡನೇ ಕೇ
ಆತ್ಮಸಾತ ಕರತೇ ಭೇದ ತತ್ವ ಸಾರೇ
ಏಕ ಗಂಗಧಾರಾ ಸಬ ಸರಿತ ಸಮಾತಿ || 3 ||

ಸಕಲ ಜಗತ ಬೋಲೇ ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತೀ ಜಯ
ಹಿಂದು ಚೇತನಾ ಸೇ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಕೀ ಜಯ
ವಿಶ್ವ ಜೋಡನೇ ಕೀ ಸಂಘ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code