ಗೀತಾ ಗಂಗಾ ಗೋಮಾತಾ

ಗೀತಾ ಗಂಗಾ ಗೋಮಾತಾ |
ಜೈಜೈಜೈ ಭಾರತಮಾತಾ || ಪ ||

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಹ ಹಿಮವಂತ
ನಾಡನು ಕಾಯುವ ಬಲವಂತ
ಕವಿಸಾಧಕರಿಗೆ ಅನುದಿನವೂ
ಅಕ್ಷಯಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕೊಡುವಾಂತ || 1 ||

ಸಾಸಿರನದಿಗಳ ಪುಣ್ಯಜಲ
ಹರಿದಿದೆ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲ |
ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುಧೆಯನು ಉಣಿಸಿ
ಈ ನೆಲವನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ || 2 ||

ಮನುಜತ್ವದ ಘನಸಾಧನೆಗೆ
ಅಮರತ್ವದ ಆರಾಧನೆಗೆ |
ಟೊಂಕವ ಕಟ್ಟಿರಿ ಬಂಧುಗಳೆ
ಗತವೈಭವ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code