ರಾಷ್ಟ್ರನಿ ಜಯ ಚೇತನಾ ನುಮ್ ಗಾನ (ಗುಜರಾತಿ)

ರಾಸ್ಟ್ರನಿ ಜಯ ಚೇತನಾ ನುಮ್ ಗಾನ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಣಾ ನುಮ್ ಗಾನ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ 
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್, ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ ವಂದೇ ಮಾತರಮ || ಪ ||

ಬಂಸೀನಾ ವಹೆತಾ ಸ್ವರೋನೊ ಪ್ರಾಣ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ಝಲ್ಲರೀ ಝಂಕಾರ ಇತಕೆ ನಾದ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ಶಂಖನೀ ಸಂಗೋಷ ಚಹುದಿಶ ವ್ಯಾಪ್ತ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್    || 1 ||

ಸೃಷ್ಟಿವಾ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಾನೆ ಛೆ ಮರ್ಮ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ರಾಮನಾ ವನವಾಸ ಕೆರುಮ್ ಕಾವ್ಯ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ದಿವ್ಯ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನನೋಂ ಆಧಾರ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್      || 2 ||

ಹಲ್ದೀ ಘಾಟೀನಾ ಕಣೋಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ದಿವ್ಯ ಜೌಹರ ಜ್ವಾಲ ನುಮ್ ತೇಜ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ವೀರೊನಾ ಬಲಿದಾನನೊ ಸಿಂಹನಾದ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್    || 3 ||

ಕರಶುಮ್ ಪಾದಾಕ್ರಾಂತ ಧರೀ ಗರ್ಜನ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ಅರಿದಲ ಥರ ಥರ ಕಂಪೇ ಸುಣಿ ನಾದ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ವೀರ ಪುತ್ರೋ ನೋ ಅಮರ ಲಲಕಾರ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code