ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಕ ಧರ್ಮ ಹೈ

ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಕ ಧರ್ಮ ಹೈ, ಏಕ ಹಮಾರಾ ನಾರಾ
ಏಕ ಭಾರತಿ ಕೀ ಸಂತತಿ ಹಮ, ಭಾರತ ಏಕ ಹಮಾರಾ            || ಪ ||

ದೈನಿಕ ಶಾಖಾ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಸೇ ಸೀಖೇ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮ ಅನುಶಾಸನ
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷಯನಿಷ್ಠಾ, ಕರೇ ಸಮರ್ಪಿತ ತನುಮನಧನ
ಭರತ ಭೂಮಿ ಕಾ ಕಣ ಕಣ ತೃಣತೃಣ ಹೈ ಪ್ರಾಣೋ ಸೇ ಪ್ಯಾರಾ  || 1 ||

ರೂಢಿ ಕುರೀತಿ ಔರ ವಿಷಮತಾ, ಊಂಚ ನೀಚ ಕಾ ಭಾವ ಮಿಠಾಕರ
ಸಂಘಟನಾ ಕೀ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಹೋ ಬಂಧು ಬಂಧು ಕಾ ಭಾವ ಜಗಾಕರ
ನವ ಜಾಗೃತಿಕಾ ಸೂರ್ಯ ಉಗಾದೇ ಹೈ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಮಾರಾ       || 2 ||

ಜಾತಿ ಪಂಥಕಾ ಭೇದ ಭೂಲಕರ, ಪ್ರಾಂತ ಮೋಹ ಕಾ ಭೂತ ಭಗಾಯೇ
ಭಾಷಾವೋ ಕಾ ಅಹಂ ಮಿಟಾಕರ, ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಭಾವ ಜಗಾಯೇ
ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಸಬ ಏಕ ರಹೇ ಮಿಲ, ಹೈ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಮಾರಾ    || 3 ||

ಅಪನೇ ಶೀಲ ತೇಜ ಪೌರುಷ ಸೇ, ಕರೇ ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂದೂ ಸಾರಾ
ಧರತೀ ಸೇ ಲೇಕರ ಅಂಬರ ತಕ, ಗೂಂಜ ಉಠೇ ಜಯ ಭಾರತನಾರಾ
ಪ್ರತಿಫಲ ಚಿಂತನ ಧ್ಯೇಯ ದೇವ ಕಾ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯ ಹಮಾರಾ    || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code