ಎದ್ದಿದೆ ಮೇಲೆದ್ದಿದೆ

ಎದ್ದಿದೆ ಮೇಲೆದ್ದಿದೆ ಹಿಂದುವಿನಭಿಮಾನದ ಅಲೆ ನಭಕೆ
ಬಿದ್ದಿದೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಪಮಾನದ ಹೊರೆ ನೆಲಕೆ || ಪ ||

ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠ ದುಡಿವ ಪಡೆ ತಾಯ ಮೊಗದಿ ನಲಿವ ನಗೆ
ಮುಕ್ತಳೀಗ ಮರೆತು ಆಕೆ ನೂರು ನೋವು ಚಿಂತೆ
ಜನನಿಯಾಕೆ ಭುವನಕೆ ಪ್ರೀತಿಧಾರೆ ಲೋಕಕೆ
ಅವಳೆ ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆ ಬಯಸಿ ವಿಶ್ವದೇಳಿಗೆ || 1 ||

ವೇದಘೋಷ ಮೊರೆದ ನೆಲ ಸರ್ವಹಿತವ ಮೆರೆದ ಬಲ
ಇತಿಹಾಸವು ಮರುಕಳಿಸಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ
ಚಾಣಕ್ಯರ ದರ್ಶನ ಅರಿಗಳಿಗದು ತಲ್ಲಣ
ವಿಜಯವೊಂದೇ ಚಿಂತನ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಾಧನ || 2 ||

ಸ್ನೇಹಪರನು ಹಿಂದುಬಂಧು ಔದಾರ್ಯದ ಪರಮಸಿಂಧು
ಆಕ್ರಮಣಕೆ ಆಘಾತಕೆ ಮಣಿಯದು ವಾರಸಿಕೆ
ವೀರ ಧೀರ ಕುವರನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಭರಿತನು
ವಿಶ್ವಮುಕುಟ ಮಾತೆಗೆಂಬ ಗುರಿಗೆ ಆತ ಬದ್ಧನು || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code