ಈ ತಾಯಿನಾಡಿನ ಯೋಧರು ನಾವು

ಈ ತಾಯಿನಾಡಿನ ಯೋಧರು ನಾವು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉನ್ಮತ್ತರು ನಾವು || ಪ ||

ಬಲಿವೇದಿಕೆಯಲಿ ನಗುನಗುತ
ತಲೆಯೊಡ್ಡುವ ವೀರರು ನಾವು
ಜನನಿಯ ವೀರ ಪೂಜಾರಿಗಳು
ಸರ್ವಸ್ವಾರ್ಪಣ ಗೈವವರು
ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಮಧುರಸದಿ || 1 ||

ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಮಧುರಸದಿ
ಮುಳುಗಿಹುದೆಮ್ಮೀ ಜೀವನವು
ತನು ಮನ ಧನ ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ
ನಮ್ಮೀ ನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವು
ಸಮರದೊಳಿಟ್ಟಡಿಯನು ಮರಳಿ
ಹಿಂದೆಗೆಯದ ವೀರರು ನಾವು || 2 ||

ಆರ್ಯವೀರ ಸಂತಾನರು ನಾವು
ಭಾರತ ಸಿರಿಯನು ಬೆಳಗುವೆವು
ರಣದೊಳು ಕಾದುತ ಮಡಿಯುವೆವು
ಸಮರ್ಥರೆನಿಸುತ ಬಾಳುವೆವು
ಅಮರ ಹುತಾತ್ಮರ ಸೇನೆಯಲಿ
ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಕಡುಗಲಿ ನಾವು || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code