ಧ್ಯೇಯ ಮಹಾದೇವನೆ ವಂದನೆ

ಧ್ಯೇಯ ಮಹಾದೇವನೆ ವಂದನೆ
ನೀ ಹರಸುತಲಿರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತಲಿರು
ವಿಕಸಿತ ಜೀವನವಿರಿಸುತ ತಲೆ ಬಾಗುವೆನು || ಪ ||

ನಿನ್ನ ಹಿಮಾಲಯದುನ್ನತ ನೆಲೆಗೆ, ಹಬ್ಬಲು ಹೊರಟಿಹ ಬಾಳಿನ ಲತೆಗೆ
ಎಲೆಗೊಂದೊಂದರಳಿಸು ಗುಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಾ ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿತನು || 1 ||

ಕರಗಿಸು ಮೋಹದ ಮಂಜಿನ ಮಾಯೆ, ಕಳಚಿ ಬಿಡುವೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಛಾಯೆ
ವಾಮನನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗೇಳುವೆ, ಅಳೆಯುವೆ ನೆಲಗಗನವನು || 2 ||

ಮೆರೆದಾಡುವ ಜನ ಕಂಟಕ ಬಲಿಯ, ಮದವೇರಿದ ಅಧಿಕಾರದ ತಲೆಯ
ಮೆಟ್ಟಲು ಬಿಡದರಸುವೆ ಪದವೆತ್ತುತ, ಕಾಣಿಸೆ ಪಾತಾಳವನು || 3 ||

ನಿನ್ನಾಶೀರ್ವಾದದ ಬಲವೆಮಗೆ, ಡಮರು ತ್ರಿಶೂಲದ ಬೆಂಬಲವಾಗೆ
ನಿನ್ನಾಲಯಕಿರುವ ಮಹಾಯಾತ್ರೆಯ ವ್ರತವನು ಪೂರೈಸುವೆನು || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code