ದಿವ್ಯ ಭಾವನಾ ಶುದ್ಧ ಕಾಮನಾ

ದಿವ್ಯ ಭಾವನಾ ಶುದ್ಧ ಕಾಮನಾ
ಕಾರ್ಯರ ಆಧಾರ ಆಮ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನಾ || ಪ ||
(‘ಕಾರ್ಯರ’ ವನ್ನು ‘ಕಾರ್ಜರ’ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು)

ಭಿನ್ನ ಭಾಷಾ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿ
ಭಿನ್ನ ತಾರ ಭಾವ ಭ್ರಾಂತಿ
ದೂರ ಕರಿ ಹೃದೇ ಭರಿ
ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಪನಾ… ಕಾರ್ಯರ … || 1 ||
 
ಸುಖ ದುಃಖ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ
ಸೃತಿ ಏಕ ಭಾವ ಏಕ
ಏಕ ಇತಿಹಾಸ ಏಕ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓ ಪ್ರೇರಣಾ… ಕಾರ್ಯರ …|| 2 ||

ಏಕ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಭಕ್ತಿ
ಏಕ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ನೀತಿ
ಏಕ ಗೀತ ಏಕ ತಾನ
ಏಕತಾ ಉಪಾಸನಾ… ಕಾರ್ಯರ … || 3 || 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code