ಧ್ಯೇಯಪಥಿಕ ಸಾಧಕss

ಧ್ಯೇಯಪಥಿಕ ಸಾಧಕss
ಕಾರ್ಯಪಥೇ ಸಾಧಯss
ಮೃದು ಹಸನ್ ಮಧು ಕಿರನ್ ಮಾತರಂ ಸದಾ ಸ್ಮರನ್ || ಪ ||

ಜೀವನಂ ನ ಶಾಶ್ವತಂ ವೈಭವಂ ನ ಹಿ ಸ್ಥಿರಮ್
ಸ್ವಾರ್ಥಲೇಪನಂ ವಿನಾ ಯತ್ಕೃತಂ ಹಿ ತಚ್ಚಿರಮ್
ಸರಲತಾ ಸ್ವಜೀವನೇss
ಚಿಂತನೇ ಸದೋಚ್ಚತಾss
ಸಮಾಜಪೋಷಿತಾ ವಯಂ ಸಮಾಜಪೋಷಕಾಶ್ಚಿರಮ್ || 1 ||

ಯಚ್ಚ ಮನಸಿ ಚಿಂತ್ಯತೇ ಯಚ್ಚ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ಗಿರಾ
ತಚ್ಚ ಮೂರ್ತರೂಪತಾಮ್ ಏತಿ ನಿತ್ಯಜೀವನೇ
ಜನನ್ಯನನ್ಯ-ಚರಣಯೋಃss
ಸಮರ್ಪಿತ-ಸ್ವಜೀವನಾಃss
ಧ್ಯೇಯಸಾಧನವ್ರತಾ ವಯಂ ಭವೇಮ ಸಂಗತಾಃ || 2 ||

ಸ್ಮರತ್ವಿಹಾಗ್ರಜನ್ಮನಾಂ ತ್ಯಾಗ-ಬಲಿ-ಸಮರ್ಪಣಮ್
ಸಿಂಹಕುಲ-ಸಮುದ್ಛವಾಃ ಸಿಂಹವಿಕ್ರಮಾ ವಯಮ್
ಸಂತು ಕಷ್ಟಕೋಟಯೋss
ಭವತು ವಿಘ್ನವರ್ಷಣಂss
ಸಕೃತ್‍ಪ್ರತಿಜ್ಞಕಾ ವಯಂ ಭಜೇಮ ನೋ ಪಲಾಯನಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code