ಧಿನ್‍ತಕ್ ತಡಾಡ ಧುಂ (ಮರಾಠಿ)

ಧಿನ್‍ತಕ್ ತಡಾಡ ಧುಂ, ಧಿನ್‍ತಕ್ ತಡಾಡ ದಿಡ ದಡ ಧುಂ
ವಾಜೇ ನೌಬತ ಝೇಂಡಾ ಫಡಕತ ಡೋಲ ವಾಜತೋ ಢುಂ || ಪ ||

ಖುಳ ಖುಳ ಲೇಝಿಮ ಝಣಝಣ ಝಾಂಝಾ, ಖೇಳ ರಂಗಲಾ ಶೂರ ವೀರಾಂಚಾ
ಗುಲಾಲ ಪಾಸುನಿ ಧುಂದ ಬನೋನಿ ಲೇಝಿಮ ಚಾಲೇ ತಾಲ ಧರೋನಿ || 1 ||

ಸರಸರ ಕಾಟೀ ಭಿರ್‍ಭಿರ್ ಲಾಠೀ ಯೇಥ ವಂಚಿಕಾ ಥೇಥ ಉಡೀ
ದ್ವಂದ್ವ ಚಾಲಲೇ ಹಾಥ ಘಾಯ ಚೇ ಸಿಂಹಾಚಾ ಹೇ ಲಢತೇ ಬಚ್ಚೇ || 2 ||

ತುರ್ ತುತೂರೀ ಭರೇ ಅಂಬರೀ ಜೋಮ ವಾಡಲಾ ಸ್ಫುರಣ ಉರೀ
ಮಂಗಲ ಗಮ್ಮತ ಜಮ್ಮತ ಗಲ್ಲತ ಉತ್ಯಾಹಾಚೇ ಉಧಳತ ದೌಲತ || 3 ||

ಸಿರ್ರ ಸಿಟ್ಟಿ ಸರ್ವ ಥಾಂಬತೀ ಜಮತೀ ಸಾರೇ ಝೇಂಡ್ಯಾ ಭವತಿ
ಮ್ಹಣತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಏಕ ದಿಲಾನೇ ಭಾರತ ಭೂ ಸಾಠೀಚ ಜಿಣೇ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code