ಧರ್ಮವೀರ ಹಮ ಕರ್ಮವೀರ ಹಮ

ಧರ್ಮವೀರ ಹಮ ಕರ್ಮವೀರ ಹಮ ಭಾರತ ಕೀ ಸಂತಾನ
ಹಮಕೋ ಹೈ ಗೌರವ ಸ್ವದೇಶ ಕಾ ಹಮೇ ದೇಶ ಅಭಿಮಾನ || ಪ ||

ಧರ್ಮ ಹಮಾರಾ ಮಾನವತಾ ಹೈ ಪ್ರೇಮ ಔರ ಸದ್ಭಾವ
ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸಾ ಕೇ ಹಮ ಸಾಧಕ ಗಾಂಧೀ ಬುದ್ಧ ಮಹಾನ || 1 ||

ಕರ್ಮ ಹಮಾರಾ ಮಂಗಲಕಾರೀ ಜನ ಮನ ಕಾ ಹಿತಕಾರೀ
ಧ್ಯೇಯ ಹಮಾರಾ ಪ್ರಗತಿ ದೇಶ ಕೀ ಮಾನವ ಕಾ ಉತ್ಥಾನ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code