ಧರೆಯ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ

ಧರೆಯ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ ಮೆರೆಯಲಿಹುದು ಭಾರತ || ಪ ||

ಭರತ ಭೂಮಿ ಧರೆಯಲಿ ಗರಿಮೆ ಹಿರಿಮೆ ಗಳಿಸಲಿ
ಎಂಬುದೊಂದೆ ಹಂಬಲ ಧರ್ಮವೊಂದೆ ಬೆಂಬಲ || 1 ||

ತ್ಯಾಗ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸ ದೇಶಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತ
ಧ್ಯೇಯಗೀತೆ ಹಾಡುತಾ ಬಾಳನದಕೆ ನೀಡುತಾ || 2 ||

ಸ್ವಾಭಿಮಾನವುಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಗಲು
ನಾಡ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಗಳಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಭುಜದೊಳು || 3 ||

ಕಷ್ಟಗಳನು ಸಹಿಸುತಾ ದುಷ್ಟಬಲವ ದಹಿಸುತಾ
ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಳಗಲು ಸಂಘಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಲು || 4 ||

ರಾಷ್ಟ್ರದೇಳ್ಗೆಗಾಗಿಯೇ ಜಯದ ಗಾನ ಮೊಳಗಲಿ
ಶತ್ರುದಮನಕಾಗಿಯೇ ಶಸ್ತ್ರ ಹೊಳೆಯುತೇಳಲಿ || 5 ||

ಧ್ಯೇಯಪಥದಿ ಸಾಗುವಾ ಬಲದಿ ಜಯವ ಪಡೆಯುವಾ
ಛಲದಿ ಕೆಡುಕ ತೊಡೆಯುವಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಾ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code