ದೇವಲೋಕಮೇ ವಿಯಕ್ಕುಮ್ ಎಮ್ (ತಮಿಳ್)

ದೇವಲೋಕಮೇ ವಿಯಕ್ಕುಮ್ ಎಮ್ ಅರುಮೈ ತಾಯಗಮ್
ಆದಿಯಂದ ಮಟ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಮರ ಭೂಮಿ ಭಾರತಂ || ಪ ||

ಗ್ರೀಕ ಹೂಣ ಯವನರ್‍ಗಳ್ ಪುಯಲೈಪೋಲ ತಾಕ್ಕಿನರ್
ಪಂಚ ನದಿಕರೈದನಿಲ್ ತೋಲ್ವಿ ಕಂಡು ಸಾಯ್ನ್ದನರ್
ಪಂಜು ಪೋಲ್ ಪರಂದನರ್ ಕಾಟ್ರಿಲೇ ಕಲಂದನರ್
ಕಾಲ ವೆಳ್ಳಪೋಕ್ಕಿಲೇ ಕಡಲುಡನ್ ಕರೈಂದನರ್
ಭಾರತತ್ತಿನ ವೀರ ಸಕ್ತಿ ಪಾರಿಲೇ ಜೋಲಿತ್ತದು
ಪಾರಿಲೇ ಜೋಲಿತ್ತದು || 1 ||

ಭಾರತತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿಲೆಂಗುಮ್ ಸುಯನಲಮ್ ಪಡರ್ಂದದು
ಪರಾಕ್ರಮಮ್ ವಳರ್ತಿಡುಮ್ ಮರಬುಗಳ್ ತಗರ್ಂದನ
ಭೋಗ ವಸದಿ ಆಸೈಯಿಲ್ ಮೂಳ್ಗಿವಾಳ್ಂದ ವೇಳೈಯಿಲ್
ದ್ರೋಹಿಗಳ್ ಮಲರ್ಂದನರ್ ಸುದಂದಿರಂ ಅಳಿಂದದು
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಯೇಟ್ರಿ ಪುತ್ತುಣರ್ ವೆಳುಪ್ಪುವೋಮ್
ಪುತ್ತುಣರ್ ವೆಳುಪ್ಪುವೋಮ್ || 2 ||

ಉಣವು ಉಡೈಗಳ್ ಜಾತಿಗಳ್ ವಳಿಪಾಟ್ಟಿಲ್ ವೇಟ್ರುಮೈ
ಉಳ್ಳತ್ತಿಲೇ ಕೋವಿಲ್ ಕೊಂಡ ಧರ್ಮತ್ತಿಲೆ ಒಟ್ರುಮೈ
ಮುಂದೈಯರಿನ್ ಉದಿರಮ್ ನಮ್ಮೈ ಒರು ಕುಡುಂಬ ಮಾಕ್ಕುದು
ಓರುಮೈಯೈ ಉಡೈಕ್ಕ ವರುಮ್ ಮಡಮೈಯೆ ಅಗಟ್ರುವೋಂ
ಒನ್ರು ಪಟ್ಟ ಬಾರತತ್ತಿನ ಎಳುಚ್ಚಿ ಗೀತಮೇ ಇದು
ಎಳುಚ್ಚಿ ಗೀತಮೇ ಇದು || 3 ||

ಅಧರ್ಮ ಸಕ್ತಿ ಓಂಗಿ ಎಂಗುಮ್ ತಲೈವಿರಿತ್ತು ಆಡುದು
ಅನ್ನಿಯರ್ ವಲೈ ವಿರಿತ್ತು ವೇಟ್ಟೈಯಮ್ ನಡಕ್ಕುದು
ಅನೈ ಅಲರಿ ಅಳುಂ ಕುರಲ್ ನೆಂಜೈಯೇ ಉರುಕ್ಕುದು
ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ನರುಮಣಮ್, ನಾಟ್ಟಿಲೇ ನಿರಪ್ಪುವೋಮ್
ನಾಟ್ಟಿನೈ ಎಳುಪ್ಪುವೋಮ್, ಇನ್ರೈಯ ಪಣಿ ಇದು
ಇನ್ರೈಯ ಪಣಿ ಇದು || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code