ದೇವ ಯಹ ಆಶೀಷ ಶುಭ ದೋ     

ದೇವ ಯಹ ಆಶೀಷ ಶುಭ ದೋ                                || ಪ ||

ಚಲ ಸಕೇ ಹಮ ಧ್ಯೇಯ ಪಥ ಪರ, ಸಹ ಸಕೇ ಬಾಧಾ ಅನೇಕೋ
ಮಾತೃಪರ ಮೇ ಲೀನ ತನ ಮನ, ಭಾವನಾ ವಿಕಸಿತ ವರಣ ದೋ      || 1 ||

ಕ್ಷುದ್ರ ಜಗ ಕೀ ಲಾಲಸಾಯೇ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾಯೇ
ದೂರ ಹೋ ಜೀವನ ಸಫಲ ಹೋ, ಬಸ ಯಹೀ ಗತಿ ಯಹೀ ಮತಿ ದೋ || 2 ||

ಮಾತೃಸೇವಾ ಕೇ ವ್ರತೀ ಹಮ, ನಿಜ ಬನೇ ಸಬ ಕೋ ಬನಾಯೇ
ದೇಶ ಕಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜಾಗೇ ಸಿದ್ಧ ವಹ ಸಂಜೀವಿನೀ ದೋ              || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code