ದೇಹಿ ಕೇಶವ ದೇಹಿ ಮಾಧವ

ದೇಹಿ ಕೇಶವ ದೇಹಿ ಮಾಧವ ನಿರ್ಮಲ ಚರಿತ ಆಶಿಷಮ್
ತವಪದ ವಿರಚಿತ ಸತ್ಪಥ ಗಮನಮ್ ಮಮ ಜೀವನ ಅಭಿಲಾಷಮ್ || ಪ ||

ಮಧುರಾವಾಣೀ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ವದಮೇ ಕಥಮುಪಲಬ್ಧಮ್
ಸುದೃಢಾ ನಿಷ್ಠಾ ಮಹತೀ ವೃತ್ತಿಃ ವದಮೇ ಕಥಮುಪಲಬ್ಧಮ್
ಹಿಮಗಿರಿ ಫಾಲೇ ಜಲಧಿಃ ಪಾದೇ ವದಮೇ ಕಥಮಭಿದೃಷ್ಟಮ್
ವನಮಾಲಾಂಗಂ ಮುನಿಭಿರ್ಗೀತಮ್ ವದಮೇ ಕಥಮಭಿದೃಷ್ಟಮ್ || 1 ||

ಹಿಂದು ಸಮಾಜಂ ಶಿಥಿಲಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ಯಥಿತಂ ತಾವತ್ ಹೃದಯಂ
ಮಾಮಕ ಚಿತ್ತೇ ತಾದೃಶ ಭಾವಮ್ ಭಾತಿ ಕದಾ ಗಾಢಂ ಗಾಢಂ
ಪಾವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಂಗಾ ಇಹ ಪ್ರವಹತಿ ಹಿಂದೂ ರವಿರಾಮಮ್
ಕಣ ಇವ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾಮಕ ವಿಲಯಂ ವದಮೇ ಭವತಿ ಕದಾ ? || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code