ದೇಹವೆ ದೇಗುಲ ಆತ್ಮನೇ ದೇವರು

ದೇಹವೆ ದೇಗುಲ ಆತ್ಮನೆ ದೇವರು
ಆಸನವೇ ಆರಾಧನೆಯು
ಈ ಅನುಬಂಧದ ಆಧಾರದಲಿ
ಅರಳಲಿ ನಿನ್ನಯ ಸಾಧನೆಯು
ಅಳಿಯಲಿ ಅಸುರೀ ಭಾವನೆಯು || ಪ ||

ಅಮೃತಪುತ್ರನು ಸುಮನಸಮಿತ್ರನು ಪರಮಪವಿತ್ರನು ನೀನಯ್ಯಾ
ಮೇಲೇಳೈ ಕೀಳರಿಮೆಯ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾದಿದೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿತವ್ಯ || 1 ||

ದುಡಿದರು ದಣಿಯದ ತಡೆದರು ತಣಿಯದ ಮಡಿದರು ಮಣಿಯದ ಭೀಮಬಲ
ಅಡಗಿದೆ ನಿನ್ನೊಡಲಿನ ಕಣಕಣದಲಿ ನೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆತ್ಮನೆಲಾ || 2 ||

ಕಾಯವ ನೋಯಿಸಿ ಬೆವರನು ಹಾಯಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಸಸಿಯನು ಬೆಳೆಸಯ್ಯಾ
ಜಡತೆಯ ಜಯಿಸಿ ಸಾವನೆ ಸಾಯಿಸಿ ನೀ ಅಮರತ್ವವ ಗಳಿಸಯ್ಯಾ || 3 ||

ಋಷಿ ಮುನಿ ಸಂತರು ಯೋಗಿ ಮಹಂತರು ತೋರಿದ ಯೋಗದ ದಿವ್ಯ ಪಥ
ವಿಷಯ ವಿಕಾರ ಪರಾಙ್ಮುಖನಾಗಿ ಏರೈ ಸಿದ್ಧಿಯ ಭವ್ಯರಥ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code