ದೀಪಕ ತೂ ಹರದಮ ಜಲತಾ ಜಾ

ದೀಪಕ ತೂ ಹರದಮ ಜಲತಾ ಜಾ
ಜಲ ಜಲ ಆಲೋಕಿತ ಕರ ಜಗ ಕೋ ದೂರ ಅಂಧೇರಾ ತೂ ಕರತಾ ಜಾ    || ಪ ||

ಜಲನಾ ಹೀ ಹೈ ಕಾಮ ದೀಪ ಕಾ, ಪಥ ದಿಖಲಾನಾ ಕಾಮ ದೀಪ ಕಾ
ಇಸಸೇ ಉಜ್ವಲ ನಾಮ ದೀಪ ಕಾ
ತುಝ ಪರ ಶತಶತ ಶಲಭ ನಿಛಾವರ ಉನಕೀ ಸ್ಮೃತಿಮೇ ತೂ ಜಲತಾ ಜಾ   || 1 ||

ವಾಯು ತುಝಕೋ ವಿಕಲ ಬನಾಯೇ ಝಂಝಾಕೇ ಝೋಂಕೇ ಝಪಕಾಯೇ
ವರ್ಷಾ ತುಝೇ ಬುಝಾನೇ ಆಯೇ
ಫಿರ ಭೀ ಮತ ಕರ್ತವ್ಯ ಭುಲಾನಾ, ಕಣ ಕಣ ಜೀವನ ಬನ ಜಲತಾ ಜಾ    || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code