ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣಾಮ್

ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣಾಮ್
ಶುಭಂಕರೀ ತೂ ಜಗ ಕಲ್ಯಾಣೀ
ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಕ ತೂ ಮಾನೀ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೃದಯೋ ಮೇ ಅಂಕಿತ
ಮಂಗಲಮಯ ತವ ನಾಮ || ಪ ||

ರಾಮಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೃತೀ ತೂ
ಲವ ಕುಶ ಜನನೀ ಸ್ವಯಮ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತೂ
ದಿವ್ಯಾ ಚರಿತ ಸೀತಾ ಸೇ ಜ್ಯೋತಿತ
ಪ್ರಕಟ ಹುಏ ಶ್ರೀರಾಮ || 1 ||

ಧ್ಯೇಯ ಮಾರ್ಗ ಕೇ ದೀಪಸ್ಥಂಭ ತೂ
ಕೋಟಿ ಕರೋ ಕಾ ಸ್ನೇಹಬಂಧ ತೂ
ಕಣ ಕಣ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರಸಮರ್ಪಿತ
ಕಿಯೇ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ || 2 ||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಹೈ ಮಾರ್ಗ ಹಮಾರ
ಚಂಚಲ್ ಮನ ಕ್ಯೂ ಭ್ರಮ ಮೇ ಹಾರ
ತವ ಜೀವನ ಕೇ ಸ್ಮೃತ ಸುಮನೋ ಮೇ
ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾನ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code