ದಶದಿಶೆಗಳಲೂ ಮಾರ್ದನಿಗೊಳ್ಳಲಿ

ದಶದಿಶೆಗಳಲೂ ಮಾರ್ದನಿಗೊಳ್ಳಲಿ
ನಾಡಿನ ಜಯಜಯಘೋಷ
ಯುಗಯುಗಗಳ ಜಡತೆಯ ಕಿತ್ತೊಗೆದು
ತಲೆ ಎತ್ತಲಿ ಈ ದೇಶ… ಇದು ಕಾಲದ ಸಂದೇಶ || ಪ ||

ಗತ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಪುಟ ತುಂಬಿಹ
ಸಾಹಸಗಾಥೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ತರುಣ ಜನಾಂಗದ ಹೃದಯಾಂಗಣದಲಿ
ಉಕ್ಕಲಿ ದೇಶದ ಭಕ್ತಿ… ಅದುವೇ ನಾಡಿಗೆ ಶಕ್ತಿ || 1 ||

ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮಾಯಾಮೃಗಗಳು
ನಲಿದಿರೆ ಸಾಸಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲಿ
ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹಿಂಬಾಲಕರನು
ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು ಅಂಕೆಯಲಿ… ಶತರಾವಣರಿಹ ಲಂಕೆಯಲಿ || 2 ||

ವಿಧವಿಧ ವಾದ ವಿವಾದದ ಝಳದಿಂ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನು ರಕ್ಷಿಸಲು
ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಪಡೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಲಿ
ಛಿದ್ರತೆಯ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಲು… ಏಕತೆಯ ಸ್ವರ ಮೊಳಗಿಸಲು || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code