ಏಕ ಏಕ ಪಾವಲ ಚೌಲತಾಂನಾ (ಕೊಂಕಣಿ)

ಏಕ ಏಕ ಪಾವಲ ಚೌಲತಾಂನಾ ಪಾವಲಾ ಚೇರ ಮನಾ ಜುಳತಾಂನಾ || ಪ ||

ಭೇದಭಾವ ವಿಸರತಾಂನಾ ವಿಸರೂಯಾ ಮೋಠೆಪಣಾ
ಪದಮ್ಹಣೋಯಾ ಚೌಲತಾಂನಾ ಪಾವಲಾ ತಾಲಾರ ಘಾಲತಾಂನಾ
ಪಾವಲಾ ತಾಲಾರ ಘಾಲತತಾಂನಾ…..                      || 1 ||

ತುಜೀ ವಿಶಾಲ ಕಾಯ ದರ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ
ಲ್ಹಾರಾತಲೀ ತಾಕತ ಆನಿ ವೇಗ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ
ಖೋಲಾಯ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ…..                            || 2 ||

ಏಕ ಆಮಚೀ ಆವಯ ಬಾಪುಯ ಹಿಮಾಲಯ
ಚುಕಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ ಪೌವೂಲ ಭಾವಾಚೆ ಹಾತ ಧರೂನ ಚಲಯ
ಹಳೂ ಹಳೂ ಚಲಯ…..                                 || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code