ಚಿತ್ರಕಾರ ತೂ ಚಿತ್ರ ಬನಾದೇ

ಚಿತ್ರಕಾರ ತೂ ಚಿತ್ರ ಬನಾದೇ ಉನ ಸೈನಿಕ ಮತವಾಲೋಂಕಾ
ಪ್ರಿಯ ಸ್ವದೇಶ ಕೀ ಬಲಿವೇದೀ ಪರ ಹಸಹಸ ಮರನೇವಾಲೋಂಕಾ   || ಪ ||

ರಣೋನ್ಮತ್ತ ರಣವಾದ್ಯ ಧ್ವನಿ ಸೇ ಮಸ್ತ ಝೂಮನೇವಾಲೋಂಕಾ
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹಿತ ಫಾಂಸೀ ಕೀ ಭೀ ಡೋರ ಚೂಮನೇವಾಲೋಂಕಾ || 1 ||

ಅಂಕಿತ ಕರದೇ ಚಿತ್ರ ಅರೇ ಫಿರ ವೀರೋಂಕೇ ಬಲಿದಾನೋಂಕಾ
ಆಜಾದೀ ಕೇ ದೀವಾನೋಂಕಾ ಮೃತ್ಯು ಕೇ ಮೆಹಮಾನೋಂಕಾ       || 2 ||

ಶಿವಪ್ರತಾಪ ಗುರು ಗೋವಿಂದಸಿಂಹ ಛತ್ರಸಾಲ ಬಲಶಾಲೀ ಕಾ
ಚಿತ್ರ ಬನಾ ತೂ ಆಶ್ವಾರೋಹಿಣಿ ರಾಣೀ ಝಾಂಸೀ ವಾಲೀಕಾ        || 3 ||

ದೃಶ್ಯದಿಖಾ ತೂ ಹಲ್ದಿಘಾಟಿಕಾ ಆರಾವಲಿ ಕೇ ಪರ್ವತಕಾ
ದೃಶ್ಯದಿಖಾ ತೂ ಲಡತೆ ವೀರೋಂಕಾ ಪಲಟನ ಔರ ರಿಸಾಲೋಂಕಾ   || 4 ||

ಜಲಿಯನವಾಲಾಬಾಗ ಬನಾದೇ ಆಗ ಲಗಾದೇ ಪ್ರಾಣೋಮೇ
ನೂತನ ಜೋಶ ಆಜ ಲಗಾದೇ ಭಾರತ ಕೇ ಮರ್ದಾನೊ ಮೇ        || 5 ||

ವಂದನೀಯ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೀ ಬನಾ ಕರುಣ ವಿಹ್ವಲ ತಸವೀರ
ಕಾಟ ರಹೇ ಹೈ ಉಸಕಾ ಬಂಧನ ಭಾರತ ಕೇ ಅಸಂಖ್ಯ ನರವೀರ     || 6 ||

ಕಮಲ ಕರೋ ಮೇ ಚೂಡಿವಾಲೇ ಆಜ ಪುನಃ ತಲವಾರ ದಿಖಾ
ಉತ್ತೇಜಿತ ಕರ ವೀರ ಭಾವ ಕೋ ಬನಾ ಸಫಲ ನಿಜ ಚಿತ್ರಕಲಾ      || 7 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code