ಚಿರ ವಿಜಯ ಕೀ ಕಾಮನಾ

ಚಿರ ವಿಜಯ ಕೀ ಕಾಮನಾ ಹೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಆಧಾರ ಹೈ       || ಪ ||

ಜಾಗತೇ ಯಹ ಭಾವ ಲೇ ಜಬ ಸುಪ್ತ ಮಾನವ
ಭಾಗತೇ ಹೈ ಹಾರ ಕರ ತಬ ದುಷ್ಟ ದಾನವ
ವಿಜಯ ಇಚ್ಛಾ ಚಿರ ಸನಾತನ ನಿತ್ಯ ಅಭಿನವ
ಆಜ ಕೀ ಶತ ವ್ಯಾಧಿಯೋಂ ಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಉಪಚಾರ ಹೈ     || 1 ||

ಶಾಂತ ಚಿರ ಗಂಭೀರ ಔರ ಜಯಿಷ್ಣು ರಾಘವ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರೀ ಸರ್ವ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಧವ
ಕರ ಸಕೇ ಜಿಸ ಶಕ್ತಿ ಸೇ ಅರಿ ಕಾ ಪರಾಭವ
ವಹ ವಿಜಯ ಕೀ ಕಾಮನಾ ಹೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಆಧಾರ ಹೈ      || 2 ||

ದಿಯಾ ಹಮನೇ ಛೋಡ ಜಬ ಚಿರ ವಿಜಯ ವ್ರತ
ಹುಯೇ ತಬ ಪದದಲಿತ ಪೀಡಿತ ಔರ ಶ್ರೀಹತ
ಛೋಡ ಸಂಭ್ರಮ ಉಸೀ ಪಥ ಪರ ಫಿರ ಬಡೇ ರಥ
ಜಹಾ ಬಢತೇ ಜೀತ ಹೋತೀ ಔರ ರುಕತೇ ಹಾರ ಹೈ         || 3 ||

ಹೋ ಯಹೀ ದೃಢ ಭಾವ ಅಪನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಧನ
ಆತ್ಮ ಗರಿಮಾಯುಕ್ತ ಹೋವೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೀವನ
ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಹೋ ಸಂಘ ದರ್ಪಣ
ನಿಹಿತ ಜಿಸ ಮೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೋಷಕ ಭಾವನಾ ಸಾಕಾರ ಹೈ      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code