ಚರಣ ಕಮಲ ಪರ ಮಾತಾ ತೇರೇ

ಚರಣ ಕಮಲ ಪರ ಮಾತಾ ತೇರೇ
ಪ್ರಾಣೋ ಕಾ ಸಂಗೀತ ನಿಛಾವರ
ಅನಗಿನ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸುಖೋ ಕೀ
ಜನಮ ಜನಮ ಕೀ ಪ್ರೀತ ನಿಛಾವರ || ಪ ||

ಬಲಿಹಾರೀ ಮಾ ಪಂಚತತ್ವ ಕೇ
ದೇಹ ತುಮೀ ಸೇ ಜೋ ಪಾಯಾ ಹೈ
ಬಲಿಹಾರೀ ಮಾ ಹೃದಯ ಭಾವನಾ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇ ಜೋ ಪಾಯಾ ಹೈ
ಬಲಿಹಾರೀ ಮಾ ಹೃದಯ ಭಾವನಾ
ಅಮೃತಮಯ ನವಗೀತ ನಿಛಾವರ
ಜನಮ ಜನಮ ಕೀ ಪ್ರೀತ ನಿಛಾವರ || 1 ||

ನ್ಯೋಛಾವರ ಹೈ ಸಭೀ ಯೋಜನಾ
ನ್ಯೋಛಾವರ ಸಬ ಕರ್ಮ ಸಾಧನಾ
ಶ್ರಮ ಪೀಕರ ಕಣಹಾರ ಅರ್ಚನಾ
ತನ ಮನ ಧನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾವನಾ
ಆತ್ಮ ಪ್ರಸೂತ ಸರಸ ಅಧರೋ ಮೇ
ಶಬ್ದೋಂಕೀ ಗುಣಸಹಿತ ನಿಛಾವರ
ಜನಮ ಜನಮ ಕೀ ಪ್ರೀತ ನಿಛಾವರ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code