ಚಲಾ ನಿಘೂಯಾ ಸರಸಾ (ಮರಾಠಿ)

ಚಲಾ ನಿಘೂಯಾ ಸರಸಾ ಓನೀ, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಧರಣಿ || ಪ ||

ವಿಸಕಟಲೆಲೇ ಅವಘೆ ಜೀವನ ಖಂತ ಜಯಾ ನಾ ಯಾಚೀ
ಪಡತೀ ಸ್ವಪ್ನೇ ಉತ್ಥಾನಾಚೀ ಉಜ್ವಲ ಭವಿತವ್ಯಾಚೀ
ಜಾಗರೂಕ ಅಭಿಮಾನೀ ಅಸತಿ, ಅಸೇಲ ಜೇ ಜೇ ಕೋಣಿ || 1 ||

ಉಧಾನಲೇಲ್ಯಾ, ಜಲಧೀಸಂಗೇ, ಯಾವಾ ಝಂಝೂವಾತ
ತಶೀ ದೇಉನೀ ಪರಾಕ್ರಮಾಲಾ ಅಭಿದಾನಚೇ ಸಾಥ
ಪರಕ್ಯಾಂಚೀ ಯಾ ಟಾಕೂ ಪುಸೂನೀ, ಯೇಥಿಲ ನಾಂವನಿಶಾಣೀ || 2 ||

ತ್ರಿಖಂಡಾಂತ ಧುಮಧುಮನೀ ಜಾವೀ ಜರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೀ ಕೀರ್ತಿ
ಕಾರ್ಯಮಗ್ನತಾ ಜೀವನ ವ್ಹಾವೇ ಮೃತ್ಯು ಹೀ ವಿಶ್ರಾಂತೀ
ಭೇದ ವಿರಾವೇ ಸ್ಫುರಣ ಚಡಾವೆ ನವ ಶುಭ ಆಕಾಂಕ್ಷಾನೀ || 3 ||

ಈಷ್ರ್ಯಾ ಅಮುಚೀ ಕಥೀ ನಸಾವೀ ಕ್ಷಣಿಕ ಪುರಾಚೇ ಪಾಣೀ
‘ಕಸೇ ವ್ಯಾಯಚೆ’ ಅಶೀ ನಸಾವೀ ಖಚಲೇಲೀ ಜನವಾಣೀ
ಹಾಸತ ಜಾವೇ ಕಾಂಟ್ಯಾ ವರೂನೀ, ತರುಣಾನೀ ಅನವಾಣೀ || 4 ||

ಉಠತಾಂ ಆಪಣ ನಮತಿಲ ವಿಘ್ನೇ ಮಹಾಭಯಂಕರ ಆತಾ
ಕಾಯ ನ ಕೇಲಾ ಆಪಣ ಮರ್ದನ ತುಂಗ ಹಿಮಾಚಲ ಮಾಥಾ
ವಿಲಂಬ ಕಾ ಮಗ ಆಣೂ ವೈಭವ, ಲೀಲಾನೇ ಜಿಂಕೋನೀ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code