ಬೋಧಯಿತ್ವಾ ಸಂಘ ಭಾವಂ

ಬೋಧಯಿತ್ವಾ ಸಂಘ ಭಾವಂ
ನಾಶಯಿತ್ವಾ ಹೀನ ಭಾವಂ
ನವಶತಾಬ್ದೇ ಕಲಿಯುಗೇಸ್ಮಿನ್
ಹಿಂದು ಧರ್ಮೋ ವಿಜಯತಾಮ್                      || ಪ ||

ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಂ ಸಾಮರಸ್ಯಂ ದಕ್ಷ-ಸಂಪತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಭಿಃ
ವರ್ಧಯಿತ್ವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಃ ಶ್ರಾವ್ಯತಾಂ
ದೀರ್ಘತಪಸಾ ಪೂರ್ಣಮನಸಾ ಚಾರುವಚಸಾ ವೀರವೃತ್ಯಾ
ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತಂ ಜ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜೋ ದರ್ಶ್ಯತಾಮ್    || 1 ||

ವೇದವಾಣೀ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಣೀ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲಗಂಗಾ
ಲೋಕಭಾಷೋಜ್ಜೀವನಾರ್ಥಂ ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಹಿ ಭಾಷ್ಯತಾಮ್
ಹಿಂದು ದರ್ಶನ ಜೀವಭೂತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ  ಖಲು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯಾ
ಭವ್ಯಭಾರತ ವೈಭವಾರ್ಥಂ ಸಾ ಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಸೇವ್ಯತಾಮ್      || 2 ||

ಐಕ್ಯಭಾವಂ ವರ್ಧಯಿತ್ವಾ ಭೇದಭಾವಂ ವಾರಯಿತ್ವಾ
ಮಾತೃಮಂದಿರ ಪೂಜನಾರ್ಥಂ ನಿತ್ಯ ಶಾಖಾ ಗಮ್ಯತಾಮ್
ಹಿಂದು ಬಾಂಧವ ಸ್ನೇಹಸಹಿತಂ ಸರ್ವಸಾಧಕ ಶಕ್ತಿರೂಪಂ
ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಶಾಂತಿಸುಖದಂ ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರಂ ರಾಜತಾಮ್  || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code