ಬಿಂದುವು ಮೊರೆಯಿತು ಸಾಗರವಾಗಿ

ಬಿಂದುವು ಮೊರೆಯಿತು ಸಾಗರವಾಗಿ
ಸಸಿಯು ಬೆಳೆಯಿತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ
ಹಿಂದುವು ನಿಂದಿಹನು ಮೈಕೊಡವಿ
ಅಕ್ಷಯ ಶಕ್ತಿಯ ಆಗರವಾಗಿ
ಇದುವೇ ಸಂಘದ ಸಾಧನೆಯು… ನನಸಾಯಿತು ಬರಿ ಕಲ್ಪನೆಯು || ಪ ||

ಕಳೆಯಿತು ಸೋಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕಾಲ
ಹರಿಯಿತು ಸಾಸಿರ ಸಂಚಿನ ಜಾಲ
ಸಾಗದು ಇನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಾಟ
ದಿಶೆತಪ್ಪಿದ ಉಗ್ರರ ಚೆಲ್ಲಾಟ… ಇದುವೇ… || 1 ||

ಭ್ರಮೆ ಕೀಳರಿಮೆಗೆ ಅಂತ್ಯವ ಸಾರಿ
ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೊಂಗಿರಣವ ಬೀರಿ
ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಯುವವೀರರ ಪಡೆಯು
ಬಳಿಸಾರಿದೆ ಘನವಿಜಯದ ಗುರಿಯು… ಇದುವೇ… || 2 ||

ಅವಮಾನದ ಅವಶೇಷವನಳಿಸಿ
ಅಭಿಮಾನದ ನವಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸಿ
ಮೂಡಿಹುದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನಜಾಗೃತಿಯು
ಯುಗಯುಗಗಳ ಕನಸಿಗೆ ಆಕೃತಿಯು… ಇದುವೇ… || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code