ಭೂಪ ಭೂಷಣಂ ಅಭಿಭಜಾಮಿ

ಭೂಪ ಭೂಷಣಂ ಅಭಿಭಜಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮಸೇವಕಂ
ಶಿವಾಭಿದಂ ವಿಪತ್ಪತಿತ ಧೇನು ವಿಪ್ರ ರಕ್ಷಕಂ || ಪ ||

ಸಜ್ಜನ ವನ ದಾವಾಗ್ನಿರ್ ಹಿಂದು ರುಧಿರ ಪಾನೇಪ್ಸುರ್
ದುಷ್ಟ ಪುರುಷ ವೇಷ್ಟಿತ ಖಲರಾಜೋ ಏನಾ ಕ್ರಾಂತಸ್
ಏಷ ಸ ಲಭತೇ ನಿತ್ಯಂ ದುರ್ಮತಿ ದುರಿತಾರಾತಿರ್
ಶ್ರೀ ಶಿವನೃಪತಿರ್ ಮುಕುಟಧರೋ ……… ವಿಜಯಂ || 1 ||

ದಂಡಧರಾ ವೀರಾಧಿವರಾ ಚಂಡಕರಾ
ಮ್ಲೇಚ್ಛಾರೇ, ಯುಗ ಪುರುಷಾ, ಖಂಡಹರಾ,
ಅಸ್ತು ಪ್ರಚುರಾ, ಧೀರ್ಮಧುರಾ, ಮೇಪರಾ ||
ಏನಲಜನಕಾದ್ಯ ಭೂಪತಿವರವಂದ್ಯ ಧೌತಚರಿತಪುಣ್ಯ
ಶ್ಲೋಕಪರ ವಿರಾಜಸ್ ಶ್ರೀ ಶಿವನೃಪತಿರ್ ತೇಷಾಮಿವ ಹಿ ವರೇಣ್ಯಸ್
ತತ್ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾತ್ ವಿಜಯಸ್ಯಾನ್ಮಮ ನಿತ್ಯಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code