ಭಾರತಿ ಮಾಮವ

ಪ – ಭಾರತಿ ಮಾಮವ ಭಗವತಿ ಭೈರವಿ
ಭಾರ್ಗವಿ ಶಾಂಭವಿ ಗೌಲಾಂಗಸುಂದರಿ ! || ಭಾರತಿ ||

ಅ – ನಿರವಧಿಸುಖದಾಯಿಕೇ ವಿದ್ಯಾನಾಯಿಕೇ
ನಿರತಿಶಯಾನಂತ-ಫಲಪ್ರದಾಯಿಕೇ | || ಭಾರತಿ ||

ಚ – ಸರಸಿಜ-ಮೃದುತಮ-ಸಮಯುತ-ಚರಣೇ
ಸರಸೀರುಹಾಸನೇ ಶರದಿಂದುವದನೇ
ಕರಧೃತ-ವರವೀಣಾ-ಪುಸ್ತಕ-ಕಮಲೇ
ಸುರುಚಿರ-ಮುಕ್ತಾಹಾರ-ಸುವಲಯೇ | || ಭಾರತಿ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code