ಭಾರತೀ ಜಯ ವಿಜಯ ಕರೇ

ಭಾರತೀ ಜಯ ವಿಜಯ ಕರೇ, ಕನಕ-ಸಸ್ಯ ಕಮಲ ಧರೇ || ಪ ||

ಲಂಕಾ ಪದತಲ ಶತದಲ, ಗರ್ಜಿತೋರ್ಮಿ ಸಾಗರ ಜಲ
ಧೋತಾ ಶುಚಿ ಚರಣಯುಗಲ, ಸ್ತವ ಕರ ಬಹು ಅರ್ಥ ಭರೇ || 1 ||

ತರು-ತೃಣ-ವನ-ಲತಾ ವಸನ ಅಂಚಲ ಮೇ ಖಚಿತ ಸುಮನ
ಗಂಗಾಜ್ಯೋತಿರ್ಜಲಕಣ, ಧವಲ ಧಾರ ಹಾರ ಗಲೇ || 2 ||

ಮುಕುಟ ಶುಭ್ರ ಹಿಮ ತುಷಾರ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರ
ಧ್ವನಿತ ದಿಶಾಯೇ ಉದಾರ, ಶತ ಮುಖ ಶತ ರವ ಬಿಖರೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code