ಭಾರತಿ ಜಯ ಭಾರತಿ

ಭಾರತಿ ಜಯ ಭಾರತಿ || ಪ ||

ಸಾಗರವೇಷ್ಠಿತೆ ಹಿಮಗಿರಿ ಶೋಭಿತೆ, ಸುಂದರ ತರುವನ ಪುಷ್ಪ ಸದಾರ್ಚಿತೆ
ವಿಶ್ವವಿನುತೆ ವೇದಾಂತ ವಿಭೂಷಿತೆ, ವೃಂದಾರಕ ಗಣ ಪೂಜಿತೆ ಮಾತೆ || 1 ||

ವೀರ ಪ್ರಸವಿನಿ ಅಸುರ ಮರ್ದಿನಿ, ವಿಜಯದಾಯಿನೀ ಹೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ವೀತ ರಾಗ ಮುನಿ ವೃಂದ ಪೋಷಿಣಿ, ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಜನನಿ || 2 ||

ಮಣ್ಣು ಮರಳಿನಲು ಚಿನ್ಮಯ ಶಕ್ತಿ, ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಕಾಣಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ತೋರಿಸು ನಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಭಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿಪಥಕೆ ನಿನಗಾಕೆಯೆ ಸಾರಥಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code