ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾನ್

ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾನ್
ಮಹಾ ಮೋಹ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಜಗೇ ಚಿರ ಸುಪ್ತ ಭರತ ಸಂತಾನ್ || ಪ ||

ಸಿದ್ಧ ಜಯಸ್ವೀ ಸತ್ಯ ಸನಾತನ ಭರ ದೇ ಕಣ ಕಣ ಮೇ ನವ ಜೀವನ
ಜನ ಜನ ಮೇ ನವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜಗಾ ದೇ, ಪುಣ್ಯ ಪುರಾತನ ಗಾನ್ || 1 ||

ಭ್ರಾಂತಿಗ್ರಸ್ತ ಮಾನವತಾ ಜಾಗೇ ಅಂತರ ಕೀ ಶಠ ಪಶುತಾ ಭಾಗೇ
ದಾನವ ಸತ್ತಾ ನಷ್ಟ ಕರ ಜಗೇ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾನ್ || 2 ||

ಭೇದ ತಮಿಸ್ರಾ ಭೌತಿಕತಾ ಕೀ ಜಗೇ ಜ್ಯೋತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕೀ
ಅಣು ಅಣು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಕರ ಜಾಗೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ ಸುವಿಹಾನ್ || 3 ||

ಶೋಷಣ ಉತ್ಪೀಡನ ನಿರ್ವಾಸನ ಭಯಾತಂಕ ವಿದ್ವೇಷ ಪ್ರತಾರಣ
ಅಂತ ಪೂರ್ಣತಃ ಹೀ ಕರ ಛೋಡೇ, ಯಹ ಪ್ರಣ ಲೇ ಹಮ ಠಾನ್ || 4 ||

ಅತಿ ವಿರಾಟ ಅತಿ ದಿವ್ಯ ಅಖಂಡಿತ, ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಮಂಡಿತ
ಜಾಗೇ ನಿರ್ಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ, ಹೋ ಸರ್ವಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್
ಹೋ ಸರ್ವಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code