ಭಾರತ ಮಾತಕು ಜಯಮು

ಭಾರತ ಮಾತಕು ಜಯಮು – ಮನ ಭಾಗ್ಯೊಪೇತಕು ಜಯಮು
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಮನ ಹಿಂದುಭೂಮಿಕಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಕಿದಿ ಜಯಮು || ಪ ||

ಮನ ಪೂರ್ವಜಲನು ಸ್ಮರಿಯಂಚು ನೇ ಹಿಂದು ಮನನಿ ನಿನದಿಂಚು
ಸಮರ್ಥ ವಿವೇಕ ದಯಾನಂದುಲ ಸನ್ಮಾರ್ಗಮ್ಮುನ ಪಯನಿಂಚು || 1 ||

ಪಾಂಚಜನ್ಯಮುನು ಪೂರಿಂಚು ಹಿಂದುಧರ್ಮಮುನು ರಕ್ಷಿಂಚು
ಗಾಂಡೀವಮ್ಮುನು ಧರಿಯಂಚಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತುಲನು ಶಿಕ್ಷಿಂಚು || 2 ||

ಮತ ಮಾರ್ಪಿದುಲನು ಖಂಡಿಂಚು ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತೆನಿ ರಕ್ಷಿಂಚು
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ ಜೀವನಂ ಸಮಾಜ ಹಿತಮನಿ ಬೋಧಿಂಚು || 3 ||

ಸಂಘ ಮಂತ್ರಮುನು ಪಠಿಯಂಚು ಹಿಂದು ಸಂಘಟನ ನಿರ್ಮಿಂಚು
ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಉನ್ನತಿ ಸತ್ಯಪಥಮ್ಮಿದಿ ಗುರ್ತಿಂಚು || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code