ಭಾರತ ಜನನೀ ಜಯ್

ಭಾರತ ಜನನೀ ಜಯ್ ಭಾರತ ಜನನೀ ಜಯ್
ತೇರೇ ಆಂಚಲ ಮೇ ಪಲತೇ ಹೈ ಅಂಗ ಅಂಗ ಕೇ ವಾಸಿ
ಜಯತಿ ಊರ್ವರೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಶಕ್ತಿದಾಯಿನೀ ಜಯ್ || ಪ ||

ಹಿಮ ಕಿರೀಟ ತವ ಹರಿತ ಕಂಠ ಪರ ಶೋಭಿತ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಮಾಲಾ
ಚರಣ ಚೂಮತಾ ನೀಲ ಮಹಾ ಸಾಗರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋ ಮತವಾಲಾ
ವಂದನ ಶತಶತ ವಂದನ ಭಾರತ ಜನನೀ ಜಯ್ ಜಯ್ ಜಯ್ || 1 ||

ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಮಹಾನದೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರೀ
ಶಿಖರ ತೀರ್ಥ ಕಾಶೀ ತಕ ಗಾತೀ ಪಾವನ ಮಹಿಮಾ ತೇರೀ
ಹರ ಭರಾ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ತೇರಾ ಜನನೀ ಜಯ್ ಜಯ್ ಜಯ್ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code