ಭಾರತ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಹೈ

ಭಾರತ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಹೈ ಹಿಂದುವೋ ಕೀ ಶಾನ ಹೈ
ಭಗವಾನ ಕಾ ವರದಾನ ಹೈ
ಝಂಡಾ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ, ಝಂಡಾ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಕಾ || ಪ ||

ಹಿಂದು ಐಸೇ ವೀರ ಹೈ ಕಯೀ ಕರೋಡೋ ತೀರ ಹೈ
ಲಡನೇ ಮೇ ರಣಧೀರ ಹೈ || 1 ||

ದುಶ್ಮನಕೀ ಪುಕಾರ ಹೈ ಕಮರಮೇ ಜಬ ತಲವಾರ ಹೈ
ರಣಮೇ ಲೋಹಾ ಲೀನ ಹೈ || 2 ||

ಭಗವಾ ಸಬಕಾ ಬನಾ ಹೈ ಸಬಕಾ ಏಕ ನಿಶಾನಾ ಹೈ
ಪ್ರತಾಪಶಿವಗುರು ಮಾನಾ ಹೈ || 3 ||

ಭಗವಾ ಸಬಸೇ ಊಂಚಾ ಹೈ ಹಿಂದುವೋನೇ ಬಢಾಯಾ ಹೈ
ಹಿಂದುವೋನೇ ಚಢಾಯಾ ಹೈ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code