ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ

ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ, ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ || ಪ ||

ರಾಮ ಯಹೀ ಪರ ಶ್ಯಾಮ ಯಹೀ ಪರ ಬಾಲಕ ಬನಕರ ಖೇಲೇ
ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆದಿ ನೇ ಪ್ರಣಕೇ ಹೇತು ಸಕಲ ದುಃಖ ಝೇಲೇ
ಬಾಲಕ ಪಾರ್ಥ-ಪುತ್ರ ನೇ ರಣಮೇ ದಲಕಾ ದಲ ಸಂಹಾರಾ
ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ || 1 ||

ರಾಣಾ ಜೈಸಾ ಕಹಾ ಮಿಲೇಗಾ, ತ್ರಿಭುವನ ಮೇ ಅಭಿಮಾನೀ
ಅಬ ತಕ ಹಲ್ದೀ ಘಾಟೀ ಕಹತೀ ಜಿಸಕೀ ಅಮರ ಕಹಾನೀ
ಯಹೀ ಹುಆ ಥಾ, ಯಹೀ ಹುಆ ಥಾ ವಹ ಬೀರೋ ಮೇ ನ್ಯಾರಾ
ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ, ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ || 2 ||

ಯಹೀ ಆದಿ ಕವಿ ನೇ ಅಪನಾ ಸುಂದರ ಸಂಗೀತ ಸುನಾಯಾ
ಯಹೀ ವ್ಯಾಸ ನೇ ಅಪನಾ ಭಾರತ, ಭಾರತ ಗ್ರಂಥ ಬನಾಯಾ
ಯಹೀ ಜ್ಞಾನ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ನೇ ದೈವೀ ಜ್ಞಾನ ಪಸಾರಾ
ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ, ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ || 3 ||

ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ ಹಮ ಭಾರತ ಕೇ ಬಾಲಕ
ಭಾರತ ಹಮ ಲೋಗೋ ಕಾ ಪಾಲಕ, ಹಮ ಭಾರತ ಕೇ ಸೇವಕ
ವಾರ ದಿಯಾ ಹಮನೇ ಭಾರತ ಪರ, ತನ ಮನ ಜೀವನ ಸಾರಾ
ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ, ಭಾರತ ದೇಶ ಹಮಾರಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code