ಭಗವೆಯ ನಾವ್ ಗಗನದಲಿ

ಭಗವೆಯ ನಾವ್ ಗಗನದಲಿ
ಹಾರಿಸುವಾ ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯಿಸುವಾ ಬಲುಮೆಯಿಂದ || ಪ ||

ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಗಗನದಲಿ ಹೊಳೆವ ನೀಲ ಮೇಘದಲಿ
ಪಟಪಟನೇ ಪುಟಿಸುತಲಿ ನಲಿಯಿಸುವಾ ಕಲಿತನದಿ || 1 ||

ಹಿರಿತನದ ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಯೌವನದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ
ಬಾಲತನದ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವಾ ಪ್ರತಿದಿನದಿ || 2 ||

ಭಾರತದ ಐಸಿರಿಯ ವೀರತೆಯ ಜಯ ಸಿರಿಯ
ಕೇಶವನ ಮನಸಿರಿಯ ಮೆರೆಯಿಸುವಾ ಅವಿರತದಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code