ಬಢ ರಹೇ ಹೈ ಹಮ ನಿರಂತರ

ಬಢ ರಹೇ ಹೈ ಹಮ ನಿರಂತರ ಚಿರ ವಿಜಯ ಕೀ ಕಾಮನಾ ಲೇ || ಪ ||

ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯಾ ತ್ಯಾಗ ದೀ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಂಕಣ ಧಾರ ಕರ
ಕೂದ ಸಂಗರ ಮೇ ಪಡೇ ಹಮ ಧೈರ್ಯಧನು ಟಂಕಾರ ಕರ
ದುಷ್ಟ ದಾನವತಾ ದಮನಹಿತ ಕಾಲ ಕಾ ಅವತಾರ ಲೇಕರ
ಅಗ್ನಿಪಥ ಪರ ಬಢ ರಹೇ ಹಮ ರುದ್ರಸೀ ಹುಂಕಾರ ಭರಕರ
ಪ್ರಲಯಕಾರೀ ಹಮ ಪ್ರಭಂಜನ ಅಮರತಾ ಆರಾಧನಾ ಲೇ || 1 ||

ಹೈ ಜಗಾಯೀ ಸುಖದ ಹಮನೇ ಸುಪ್ತ ಸ್ಮೃತಿಯಾ ಚರ ಪುರಾತನ
ಹೈ ಸಂಜೋಯೀ ದುಃಖದ ಸ್ಮೃತಿಯಾ ಚಿರ ಪುರಾತನ ನಿತ್ಯ ನೂತನ
ವಿಗತ ವೈಭವ ಕೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀನತಾ ಕೇ ಕಟು ನಿದರ್ಶನ
ಜಯ ಪರಾಜಯ ಪ್ರಗತಿ ಅವನತಿ ಸುಖ ದುಃಖೋ ಕಾ ದೇಖ ನರ್ತನ
ಕರ ಚುಕೇ ಪ್ರಣ ವಿಗತ ವೈಭವ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೀ ಸಾಧನಾ ಲೇ || 2 ||

ಹಮ ಚಲೇ ಜನಮನ ಕಲುಷ ಕಾ ಸ್ನೇಹ ಸೇ ಸಂಹಾರ ಕರನೇ
ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ರೋತ ಕೀ ಅವರುದ್ಧತಾ ಕಾ ಅಂತ ಕರನೇ
ಸೃಜನ ವೀಣಾ ಕೇ ಸುಕೋಮಲ ತಾರ ಕೀ ಝಂಕಾರ ಕರನೇ
ಬಂಧುವೋ ಕೇ ದಗ್ಧ ಉರ ಮೇ ಶಾಂತಿ ಕಾ ಸಂಚಾರ ಕರನೇ
ವಿಕಟ ಪಥ ಪರ ಚಲ ಪಢೇ ಧ್ರುವ ಧ್ಯೇಯ ಕೀ ಸಂಭಾವನಾ ಲೇ || 3 ||

ಕರ್ಮ ಪಥ ಪರ ಇಸ ಪ್ರಖರತಾ ಶೂಲ ಭೀ ಹೈ ಫೂಲ ಭೀ ಹೈ
ಅಲ್ಪ ಜನ ಅನುಕೂಲ ಹೈ ಪರ ಸೈಕಡೋ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭೀ ಹೈ
ತಾಲಿಯೋ ಕೀ ಟೂಟ ಹೈ ಪರ ಗಾಲಿಯಾ ಭರ ಪೂರ ಇಸ ಪರ
ಸಂಕಟೋಂ ಕೇ ಶೈಲ ಶತಶತ ಮೋಹ ಭ್ರಮ ಕೇ ಮೂಲ ಭೀ ಹೈ
ಕಿಂತು ಸುಖ-ದುಃಖ ಸೇ ಸದಾ ಹೀ ಏಕ ಸೀ ಅಭಿನಂದನಾ ಲೇ || 4 ||

ಪ್ರಬಲ ಸರಿತಾ ಸ್ರೋತ ಕೋ ಅವರುದ್ಧ ಕಬ ಕಿಸನೇ ಕಿಯಾ ಹೈ
ಉತ್ತಾಲ ವಾರಿಧಿ ವೀಚಿಯೋ ಕೋ ಬಾಂಧ ಕಬ ಕಿಸನೇ ದಿಯಾ ಹೈ
ಪ್ರಸ್ಫುಟಿತ ರವಿರಶ್ಮಿಯಾ ಕಬ ಛಿಪ ಸಕೀ ವಾರಿದ ವನೋ ಮೇ
ಸಫಲ ಸಾಧಕ ಯೋಗಿಯೋ ಕೋ ಮೋಹ ಕಬ ಕಿಸಿನೇ ಲಿಯಾ ಹೈ
ಹಮ ಸಜಗ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಪದ ಮೇ ಮೋಹ ಕೀ ಅವಮಾನನಾ ಲೇ || 5 ||

ಹಮ ಸಹಸ್ರೋ ಶೀಶ, ದೃಗ, ಪಗ ಔರ ಹೃದ, ಭುಜದಂಡ ಧಾರೀ
ಕಿಂತು ಜನಜನ ಮೇ ಜಗೀ ಹೈ ಭಾವನಾ ಏಕಾತ್ಮಕಾರೀ
ಶಾಂತ ಹಿಮನಗ ಶೃಂಗ ಸೇ ಹೈ ಜ್ವಾಲ ಅಂತರ ಕೀ ಜಗಾಯೇ
ಪ್ರಲಯಕಾರೀ ಹೈ ಅಹೋ ಪರ ಸಾಥ ಹೀ ನವ ಸೃಜನಕಾರೀ
ಅಡಿಗ ಅವಿಚಲ ಬನ ಪೂಜಾರೀ ಮಾತೃ ಉರ ಕೀ ವೇದನಾ ಲೇ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code