ಬಂದೆ ಜನನೀ ಭಾರತ ಬರ್ಪೋ ಗೊರಿಮಾ ತುಮಾರ ಬಿಶ್ವಮಯ (ಬಂಗಾಲಿ)

ಬಂದೆ ಜನನೀ ಭಾರತ ಬರ್ಪೋ ಗೊರಿಮಾ ತುಮಾರ ಬಿಶ್ವಮಯ |
ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗೊರಿಯೇಶಿ ಮಾ ಭೂಬನ ಭೋರಿಯಾ ತುಮಾರಿ ಜಾಯ    || ಪ ||

ಹಿಮಾಲಯ ಹೋತೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಗಾಂಧಾರ ಹೋತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇಶ
ಶೈತ್ಯಮೊದೆರ ಧ್ಯಾನೆರ ಭಾರತ ಶೈತ್ಯಮೊದೆರ ಪುಣ್ಯದೇಶ
ದೊಧಿಚಿರ ಮೋತೊ ಸರ್ವತ್ಯಾಗಿ ಋಷಿರ ಜಿಢಾಯ ಜನ್ಮ ಹೋಯ
ಛೈದಿಶೆರೀ ಪುತ್ರಜೋದಿ ಮೊದೇರ ತೋಜಿ ಅಶೇರ ಭೋಯ              || 1 ||

ಐದಿಶತೈ ಲೋಭಿಯಾ ಜನರು ಕೃಷ್ಣದಾನಿಲೋ ಗೀತಾಗ್ಯಾನ
ಬೀರೆರ ರೋಕತೆ ರಂಜಿತ ಹೋಲೊ ಮಹಾಭಾರತೇರ ಪುಣ್ಯನಾಮ
ಬೋರ ಪ್ರಶೋಬಿನೀ ಭಾರೋತ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನಿ ಬೀರಜೋಮಾಯ
ಶೈದೆಶೇರಿ ಪುತ್ರ ಜದಿ ಮೊಹೆರ ತಜಿ ಕಿಶೇರ ಭೋಯ                   || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code